Ampliació de la calculadora

Aplicació de serveis al núvol per a les calculadores científiques de Casio


L’aplicació CASIO EDU+ permet accedir des d’CASIO EDU+ permet accedir des d'un telèfon intel·ligent a funcions addicionals que no estan disponibles a ClassWiz, escanejant el QR Code de ClassWiz. Aquestes funcions inclouen el dibuix de gràfiques/fórmules (visualització en línia), l'ús compartit de gràfiques/fórmules (compartir en línia) i el mètode de cerca (manual en línia).
L’aplicació també ajusta l’algoritme d’escaneig de QR Code per millorar la precisió quan s'utilitza amb ClassWiz.

  • App Store
  • Google Play

Visualització en línia

Un servei de fórmules numèriques i dibuix de gràfiques enllaçat amb el motor Keisan

Les fórmules i dades introduïdes es codifiquen en un QR Code coincidint amb els ajustaments de la calculadora i a continuació es visualitza a la pantalla de la calculadora. Les fórmules numèriques i les gràfiques poden ser mostrades llegint el QR Code mitjançant una aplicació d’un telèfon intel·ligent, tauleta tàctil o d’altres dispositius semblants.

* QR Code és una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED al Japó i a altres països.

La calculadora en línia Keisan proporciona uns resultats totalment precisos i calculadores útils per al dia a dia, per als estudis, per a la feina i per a la investigació.

Keisan

Transformi la fórmula numèrica en un QR Code!

Visualització de la fórmula numèrica

Les fórmules numèriques poden ser visualitzades amb una aplicació del telèfon intel·ligent, de la tauleta tàctil o d’altres dispositius semblants.

Visualització de gràfiques

Les gràfiques poden ser visualitzades amb telèfons intel·ligents, tauletes tàctils i altres dispositius semblants.

Manual en línia

Aprengui de forma ràpida com fer ús de la calculadora tot utilitzant Direct Jump (Salt directe), que el portarà directament a la informació que necessiti dins el manual

Pot aprendre de forma ràpida com fer ús de la calculadora fent el següent: visualitzant el QR Code de la pàgina que es correspongui en el manual en línia, i després llegint el QR Code mitjançant una aplicació en un telèfon intel·ligent, en una tauleta tàctil o en un dispositiu semblant. Això mostrarà la pàgina rellevant del manual en línia.

Taula de funcions

Visualització en línia

Mode Entrada/
Sortida
Gràfica Taula
Calcular - -
Complex - -
Base-N - -
Matriu - -
Vector - -
Estadístiques Càlcul d’estadístiques -
Dada (1-Var) Freqüència inactiva -

Diagrama de cai-
xa

Diagrama de sec-
tors

Diagrama de ba-
rres

Freqüència activa -

Histograma

Dada (2-Var) Freqüència inactiva -

Diagrama de dis-
persió

Diagrama de re-
gressió

Freqüència activa -

Diagrama de dis-
persió

Diagrama de re-
gressió

Càlcul 1 variable

Diagrama de cai-
xa

-
Càlcul 2 variable - -
Càlcul de regressió - -
Taula

(Només en la con-
figuració Mate-
màtiques)

Aprengui més
-
Equació Equacions simultànies

(Només 2 in-
cògnites)

-
Polinòmica -
Inequació -
Raó aritmètica - -
Distribució Llista -
Variable

(Excepte Normal
Inversa)

-
Verificar - -
Full de càlcul -

※ Les dades del mode de càlcul estadístic i del mode de taula de càlcul es posaran en nombres numèrics de 6 dígits i després s’enviaran.

※ La visualització de la funció de conversió a través de la configuració i a través d’alguns dels comandaments no és compatible.

※ El resultat del càlcul i la precisió pot variar en funció de la calculadora científica.

Manual en línia

Pot veure el manual en línia visualitzant el QR Code en la següent pantalla i llegint el QR Code amb un escàner de QR Codes.

Pantalla de la calculadora
Menú principal
Pantalla de configuració
Pantalla d’error
A més de l’anterior -

Requeriments del sistema

  • Navegadors admesos
    Google Chrome 41 i posterior (Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows7 32 bits/64 bits, Windows 8(8.1) 32 bits/64 bits) Safari 7 i posterior (iOS7, iOS8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Nota: cal que JavaScript estigui habilitat.