CASIO EDU+

Aplikácia cloudových služieb pre vedecké kalkulačky Casio

Aplikácia CASIO EDU+ umožňuje pristupovať k ďalším funkciám, ktoré nie sú dostupné v kalkulačke ClassWiz. Prístup je možný z inteligentného telefónu naskenovaním príslušného kódu QR Code v kalkulačke ClassWiz. Medzi funkcie patria vykreslenie grafu/vzorca (online vizualizácia), zdieľanie grafu/vzorca (online zdieľanie) a spôsob vyhľadávania (online príručka).
Aplikácia tiež vyladí algoritmus skenovania kódu QR Code, aby sa zlepšila jeho presnosť pri používaní v kalkulačke ClassWiz.

O aplikácii

Zapojenie študentov

Funkciu Class* Online Sharing (Online zdieľanie triedy) používajte na zlučovanie a porovnávanie naskenovaných grafov a výsledkov výpočtov na jednej obrazovke, napríklad počas práce v skupine alebo pri preberaní výsledkov.

 • *Funkciu Trieda je možné použiť na zobrazenie grafov a vzorcov vedľa seba v prehliadači. Príprava a správa triedy prebieha v aplikácii CASIO EDU+.

Jednoduchá kontrola pomocou histórie

Funkcia histórie ukladá všetky naskenované kódy QR Code. Vďaka tomu môžete zobraziť a kontrolovať predchádzajúce grafy a vzorce potom, čo boli údaje v kalkulačke vymazané.

 • App Store
 • Google play

Funkcie

1 QR Code Skenovanie údajov kalkulačky a vykreslenie grafov (Online vizualizácia)
Zobrazenie online príručky kalkulačky (Online príručka)
2 Class*
(online zdieľanie)
Vytvorenie novej triedy a jej použitie na zdieľanie údajov kalkulačky
Zobrazenie podrobností o triede
Zobrazenie triedy v prehliadači
3 History Zobrazenie predchádzajúcich kódov QR Code
Úprava predchádzajúcich názvov
4 Online help Zobrazenie tejto stránky
5 Nastavenia Úprava nastavení aplikácie

*Funkciu Trieda je možné použiť na zobrazenie grafov a vzorcov vedľa seba v prehliadači. Príprava a správa triedy prebieha v aplikácii CASIO EDU+.

Ako používať aplikáciu CASIO EDU+

Následujúce snímky obrazovky znázorňujú aplikáciu CASIO EDU+ v zariadení iOS.

1.Naskenujte kód QR Code v kalkulačke ClassWiz

Zobrazte graf naskenovaním kódu QR Code v kalkulačke ClassWiz (Online vizualizácia)

Príklad: Zobrazenie korelačného grafu v režime štatistiky


V kalkulačke ClassWiz
Prejdite do režimu Statistics
Zvoľte y=a+bx
Zadajte štatistické údaje a potom stlačte [SHIFT] a následne [OPTN]
Zobrazí sa kód QR Code
V aplikácii CASIO EDU+
Spustite aplikáciu klepnutím na ikonu CASIO EDU+
Vyberte položku [QR Code]
Naskenujte kód QR Code v kalkulačke ClassWiz

Klepnutím na možnosť „Open in Safari“ (v Androide je to voľba „Open in Browser“) zobrazte graf


Zobrazte príručku naskenovaním kódu QR Code kalkulačky (Online príručka)

Príklad: Zobrazenie príručky režimu Statistics


V kalkulačke ClassWiz
Vyberte režim Statistics a potom stlačte [SHIFT] a následne [OPTN]
Zobrazí sa kód QR Code

V aplikácii CASIO EDU+
Vyberte položku [QR Code]
Naskenujte kód QR Code v kalkulačke ClassWiz

Klepnutím na položku „Open in Safari“ (v Androide je to voľba „Open in Browser“) zobrazte príručku


Poznámka: Pri prvom otvorení príručky sa zobrazia zmluvné podmienky používania. Tieto podmienky je nutné si prečítať a vyjadriť s nimi súhlas, inak sa príručka neotvorí.


Skenovanie viacerých kódov QR Code

Viacero kódov QR Code je možné skenovať za sebou, ako to popisuje príručka zobrazená v aplikácii CASIO EDU+.
V pravom dolnom rohu kalkulačky ClassWiz sa zobrazuje aktuálny/celkový počet kódov QR Code.
Naskenujte prvý kód QR Code v aplikácii CASIO EDU+, potom stlačte kláves v kalkulačke ClassWiz.
Kalkulačka ClassWiz zobrazí ďalší kód QR Code v poradí.
Naskenujte nový kód QR Code. Opakujte, kým nenaskenujete všetky kódy QR Code.

2.Trieda a online zdieľanie

Trieda je stránka, ktorú je možné použiť na zobrazenie a správu grafov a tabuliek z kódov QR Code, ktoré boli naskenované do aplikácie CASIO EDU+. Triedu vytvoríte v aplikácii CASIO EDU+.
Porovnaním alebo zlúčením viacerých súprav údajov v triede je možné zobraziť úlohy študentov na obrazovke alebo displeji a porovnať výsledky práce v skupine.

Príprava novej triedy a pridanie údajov v kalkulačke ClassWiz

Vyberte položku [QR Code]
Naskenujte kód QR Code v kalkulačke ClassWiz
Klepnite na možnosť „Share with a Class“ (Zdieľať s triedou)
Klepnutím na symbol + v pravom hornom rohu vytvoríte novú triedu
Zadajte názov a popis triedy a potom klepnite na „Create
Zadajte prezývku, ktorej účelom je identifikovať skenované údaje kódov QR Code na stránke Trieda, potom klepnutím na možnosť „Share“ (Zdieľať) zobrazte údaje a prezývku

Poznámka:
„Trieda“ sa automaticky odstráni, ak sa s ňou nepracuje dlhšie ako 1 rok.
V každej triede môže byť najviac 50 súprav údajov.


Pridanie údajov kalkulačky do existujúcej triedy

Vyberte položku „QR Code
Naskenujte kód QR Code v kalkulačke ClassWiz
Klepnite na možnosť „Share with a Class“ (Zdieľať s triedou)
Vyberte triedu, do ktorej sa údaje pridajú
Zadajte prezývku, ktorej účelom je identifikovať skenované údaje kódov QR Code na stránke Trieda, potom klepnutím na možnosť „Share“ (Zdieľať) zobrazte údaje a prezývku

Zobrazenie podrobností triedy

Na tejto obrazovke sa zobrazia podrobnosti o triede, napr. názov, číslo a popis. Slúži tiež na pridanie kódov QR Code kalkulačky ClassWiz do triedy, zobrazenie triedy v prehliadači a odoslanie e-mailu s webovou adresou (URL) triedy.
Vyberte možnosť „Class“ (Trieda)
Klepnite na ikonu triedy, ktorú chcete zobraziť
Zobrazia sa podrobnosti o triede
 • 1Naskenujte kód QR Code v kalkulačke ClassWiz a pridajte ho do triedy
 • 2Otvorte v prehliadači
 • 3Odošlite URL triedy e-mailom

Zobrazenie triedy v prehliadači

[1. spôsob] Spustenie prehliadača z aplikácie

Klepnutím na položku „Open in Safari“ (Otvoriť v Safari) na obrazovke triedy sa prepnete priamo do vybratého prehliadača a zobrazte triedu.
(*V zariadeniach so systémom Android klepnite na možnosť „Open in Browser“ (Otvoriť v prehliadači))

Klepnutím na položku „Open in Safari“ (Otvoriť v Safari) spusťte prehliadač Safari
(V zariadeniach so systémom Android klepnite na možnosť „Open in Browser“ (Otvoriť v prehliadači))

[2. spôsob] Zadanie adresy URL triedy

Zadaním čísla triedy do poľa adresy (URL) prehliadača zobrazte triedu.
Číslo triedy zistíte na obrazovke s podrobnosťami o triede.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[3. spôsob] Nastavenie a zobrazenie novej triedy v prehliadači počítača

Nastavte novú triedu pomocou nasledujúceho tlačidla „Vytvorenie triedy“ v štandardnom prehliadači Windows alebo podobnej aplikácii.


Ak chcete údaje kalkulačky ClassWiz odoslať do novej vytvorenej triedy, musíte najskôr jedným z nasledujúcich spôsobov zadať údaje triedy v aplikácii CASIO EDU+.


・Kliknite na ikonu QR Code na stránke prehliadača Trieda a potom naskenujte zobrazený kód QR Code.

Klepnite na položku „Scan Class QR Code“ (Naskenovať kód QR Code triedy)
* Obrazovka sa zobrazí v prehliadači počítača
Klepnite na ikonu QR Code a potom naskenujte kód QR Code
Po úspešnom naskenovaní kódu QR Code
klepnite na možnosť „Save Class“ (Uložiť triedu)

・Zadajte číslo novo vytvorenej triedy

Klepnite na položku „Enter Class Number“ (Zadať číslo triedy)
Zadajte číslo triedy a klepnite na položku „Done“ (Hotovo)
* Obrazovka sa zobrazí v prehliadači počítača

3. Zobrazenie a úprava histórie


Výsledky naskenované do aplikácie CASIO EDU+ sa ukladajú v histórii aplikácie.
Grafy a vzorce je možné z cloudu načítať potom, ako boli vymazané z kalkulačky.


Zobrazenie predchádzajúcich kódov QR Code v histórii

Vyberte možnosť „History“ (História)
Zobrazia sa predchádzajúce naskenované výsledky

Úprava histórie

Na obrazovke úpravy histórie môžete zmeniť názov, pridať hviezdičky a odstrániť položky.
Klepnite na ikonupoložky, ktorú chcete upraviť
Zobrazí sa obrazovka úpravy histórie
 • 1Zmeňte názov
 • 2Pridajte hviezdičku
 • 3Odstráňte z histórie

Systémové požiadavky

 • Skenovateľný kód QR Code
  Aplikácia CASIO EDU+ dokáže naskenovať kód QR Code iba z kalkulačky ClassWiz.
 • Nastavenie kontrastu
  Ak nie je kód QR Code správne naskenovaný, skúste znížiť kontrast podľa popisu v používateľskej príručke.
 • Automatické zaostrenie
  Kód snímajte modelom so vstavanou funkciou automatického zaostrovania.
  Rozpoznanie kódu QR Code verzie 11 nebude možné bez automatického zaostrovania.
 • Zobrazovací výkon videa
  Kód snímajte zariadením so zobrazovacím výkonom videa najmenej 720p.
  Funkčnosť vyskúšaná na zariadeniach s nasledujúcim zobrazovacím výkonom: 720p/1080p.
 • Vzdialenosť
  Kód snímajte na vzdialenosť 8 až 10 cm medzi fotoaparátom a obrazovkou s kódom QR Code.

  Ak sa načítanie nepodarí, posúvajte zariadením hore a dole a pokúste sa vzdialenosť meniť v rámci rozsahu 7 až 15 cm.
 • Uhol
  Nenakláňajte voči sebe čítacie zariadenie a obrazovku s kódom QR Code pod uhlom (α) vyšším než 15º.

  V zásade udržiavajte hodnotu α na 0º; avšak ak sa načítanie nedarí, pokúste sa zmeniť hodnotu α v rozsahu 0º až 15º.
 • Intenzita osvetlenia
  Snímanie vykonávajte v dostatočne osvetlených miestach (viac než 200 lx).
  V tme sa nemusí rozpoznanie kódu QR Code podariť.
 • Odrazená žiara svetla
  Pri snímaní berte do úvahy okolité prostredie, aby sa od kódu QR Code neodrážalo svetlo.

  Pri odraze svetla od kódu QR Code sa nemusí jeho rozpoznanie podariť.

Systémové požiadavky

Aplikácia bola testovaná na nasledujúcich platformách. (Údaje z augusta 2015)
Vyjadruje výsledky spoločnosti CASIO.
Nezaručuje plnú funkčnosť na svojich platformách.

Operačný systém Zariadenie Vývojár
iOS 7.1 alebo novší iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 alebo novší ASUS Nexus 7 (2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone a iPad sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátoch a v ďalších územiach.
App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.
Ďalšie produkty a služby uvedené v tomto dokumente sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných spoločností.